Privacy statement

PRIVACY POLICY

Banden Express B.V. heeft vele jaren ervaring in de internationale- en nationale bandendistributie. Banden Express B.V. is een groothandel / importeur / distributeur in auto- en truckbanden en is een totaal leverancier in A-merken, kwaliteitsmerken en budgetmerken. Op dit bedrijf is deze privacy policy gericht.

Vestigingen van Banden Express B.V. bevinden zich in Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Doetinchem, Enschede, Venlo, Moerdijk, Houten, Beverwijk, Oirschot, Goes en Rotterdam.

Onze vennootschap is gevestigd aan Distriboulevard 25, 4782PV te MOERDIJK.
Postadres: Postbus 6049, 4780 LA Moerdijk.
Ons bezoekadres is: Nijverheidsweg 50, 3771 ME  Barneveld.
Telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 088 205 55 16

Banden Express B.V. heeft naast dit algemene privacy statement de volgende specifieke privacy statements:

 • privacy statement werknemers
 • cookiestatement

DOELEINDEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS – PRIVACY POLICY

Ons opereren in een business to business marktsituatie brengt met zich mee dat in onze bedrijfsvoering de verwerking van persoonsgegevens geen doel op zich is. Ons streven is om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te registreren en te verwerken.

Voor de volgende doeleinden is het verwerken van een aantal persoonsgegevens in onze ogen noodzakelijk om overeenkomsten te kunnen uitvoeren c.q. te rechtvaardigen op grond van een door betrokkenen verstrekte toestemming:

 • Het informeren van klanten met nieuws over producten, assortiment, actuele prijzen en acties.
 • Het registreren van in- en verkooporders, waaronder het registreren van gegevens van de afleveradressen.
 • Het onderhouden van contacten met leveranciers en klanten met betrekking tot de levering van bestelde goederen en diensten en de financiële afhandeling van de bestelling.
 • Het informeren van potentiële klanten die belangstelling hebben getoond in de door ons aangeboden producten en diensten.

Verwerkte persoonsgegevens als zodanig worden door Banden Express B.V. niet gebruikt voor enige vorm van profilering en leiden niet tot het nemen van automatische besluiten.

UITWISSELING VAN GEGEVENS

Op grond van wettelijke bepalingen kan Banden Express B.V. ertoe gehouden zijn om persoonsgegevens te delen met daartoe bevoegde partijen. Daarnaast worden relevante persoonsgegevens gedeeld met leveranciers voor zover dat nodig is voor levering van goederen en of diensten. Door middel van schriftelijke afspraken wordt gewaarborgd dat de gedeelde persoonsgegevens met passende vertrouwelijkheid worden behandeld en passende beveiligingsmaatregelen worden genomen.

Indien een leverancier optreedt als verwerker zal Banden Express B.V. een verwerkersovereenkomst met deze leverancier sluiten. De verwerkersovereenkomst regelt onder meer dat de gegevens door de verwerker niet voor eigen doeleinden gebruikt mogen worden en dat de verwerker passende beveiligingsmaatregelen treft ten aanzien van de verwerkte persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zullen in beginsel niet worden doorgegeven aan partijen die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd of aan internationale organisaties.

INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING

Banden Express B.V. informeert betrokkenen in beginsel als zij begint met het verwerken van gegevens van hen.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Banden Express B.V. zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De werking van de genomen veiligheidsmaatregelen wordt periodiek getoetst door een externe partij.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Banden Express B.V. bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wettelijke archiveringstermijnen is vereist.

UW PRIVACYRECHTEN

Op grond van de geldende privacywetgeving heeft u

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Banden Express B.V. van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Banden Express B.V. behandelt uw verzoek binnen 1 maand. Blijkt dat naar aanleiding van het inzage verzoek uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen. Bij de behandeling van genoemde verzoeken kan de verzoeker gevraagd worden om zijn identiteit aan te tonen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken voor de uitoefening van uw privacy rechten sturen aan:

Banden Express B.V.

t.a.v. Contactpersoon Privacy rechten

Postbus 6049

4780 LA MOERDIJK

Of per e-mail naar: privacy@bandenexpress.nl

KLACHTEN PRIVACY POLICY

Klachten met betrekking tot het respecteren van uw privacy rechten door Banden Express B.V. kunt u kenbaar maken bij de perso(o)n(en) die betrokken zijn bij de naleving van de privacy voorschriften via privacy@bandenexpress.nl. U kunt zich ook wenden tot de relevante toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag, Nederland.

Bestel uw banden direct in onze webshop! Heeft u vragen? Vul dan ons contactformulier in.